Arbetsformer i förändring. SKU 2009:2

Att färdas väl. SKU 2013:3

Ett skyddat rum – Tystnadsplikt i Svenska kyrkan SKU 2010_3

Umeå pastorat Slutrapport strategi för diakoni juni 2016

Umeå pastorat Slutrapport strategi för idealitet juni 2016

Umeå pastorat Inventering Pastorat i jämförbara storlekar Svenska Kyrkan 2.0 juni 2016

Umeå pastorat Omvärldsanalys 4.0 Umeå kommun våren 2016

Äldreboendeutredning, Svenska kyrkan, 2007